رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی

الف) رویکرد روان تحلیل‌گری   روان تحلیل‌گری، نخستین پیشنهاد دهنده یک الگوی نظری برای درک اختلالات عاطفی بوده است که برای نخستین بار از کارهای عملی آبراهام[۱]، فروید[۲] و رادو[۳]، سرچشمه گرفته است(رمضان‌زاده، ۱۳۸۳).     این مکتب معتقد است که سلامت عمومی، کنش متقابل بین سه ساخت مختلف شخصیت: نهاد، من و من برتر

پایان نامه در مورد مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف

۲-۲-۱- تعریف عواطف   معمولاً پاسخ مردم به این که عواطف چیست، این است که عواطف یعنی احساس محبت و علاقه و بروز آن احساس نسبت به شخص دیگر. گاهی هم می شنویم که می گویند: فلانی آدم عاطفی است. و منظورشان این است که فلانی آدم لطیف و حساس و پرمحبتی است. درمجموع وقتی صحبت

متن کامل پایان نامه : راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند

بدیهی است افراد کاملاً تحت کنترل هیجانات نیستند، بلکه حق انتخاب داشته و می توانند الگوهای هیجانی سازنده را انتخاب کنند.   الف) راهبردهای شناختی: اولین گام در مهار کردن احساساتی همچون خشم، ترس و غم این است که به آن حالت آگاهی پیدا کنیم و برای رسیدن به این آگاهی باید احساسات و عواطف

افسردگی

۲-۲-۱۱-۲-۱- تعریف افسردگی: افسردگی، رایج‌ترین اختلال روانی است که اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی را سرماخوردگی بیماری روانی نیز می‌نامند. تقریبا همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی کرده‌اند. احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می‌گویند(روزنهان، ترجمه سیدمحمدی،  ۱۳۷۹: ۳).

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
بورس اوراق بهادار، اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار تهران، بازارهای مالی

۳-۶-۴- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس ۳۳فصل ۴: نتایج و تفسیر آنها ۳۵۴-۱- مقدمه ۳۶۴-۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی ۳۸۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۳۸۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی ۳۹۴-۳- بررسی ارتباط بازارهای سهام ۴۲۴-۴- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه ۴۲۴-۵- تجزیه و تحلیل اثر بحران ۴۷۴-۵-۱- دوره پیش از بحران ۴۷۴-۵-۲- دوره پس از بحران ۴۹فصل ۵: جمع‌بندی

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، ارگونومی، نیروی انسانی، کیفیت زندگی

افزوده بخش j و Fij برابر است با نهاده یا عامل i ( نیروی کار، سرمایه و انرژی) در بخش j . در صورتی که i نماینده عامل نیروی کار باشد، شاخص به دست آمده بهرهوری متوسط نیرویکار است و اگر منعکس کننده عامل سرمایه یا انرژی باشد، این شاخص متوسط سرمایه یا انرژی را

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهره وری نیروی کار، نیروی انسانی، کره جنوبی

روستاییان و متغیر روند معنی دار بوده و همه آنها جز متغیر سرمایه گذاری کل ، اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی داشته است.ازواجی و داداشی(۱۳۸۹)تحلیل بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران ، چالش ها ، فرصتها و رهیافت هاهمواره عدم توازن و شکافهای بهرهوری در اقتصاد کشور مشهود است

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، رطوبت نسبی، بهره وری نیروی کار، زیست محیطی

افزوده بخش نهاده یا عامل I (نیروی کار، سرمایه و انرژی) در بخش J، در صورتی که نماینده عامل نیروی کار باشد، این شاخص متوسط سرمایه یا انرژی را نشان خواهد داد.ب) بهروری نهایی: اگر این نسبت به صورت تغییرات ستانده به تغییرات یک دوره، بیان شود، آن را بهروری نهایی یک عامل تولید می

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهرهوری کل عوامل، بخش کشاورزی، نفت و گاز

ع بهرهوری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان پرداخته اند. در این مطالعه از مدل کاب داگلاس تعمیم یافته با متغیرهایی نظیر موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینههای تحقیق و توسعه برای سالهای ۱۳۸۰-۱۳۵۰ استفاده شده است. (۲-۱) که در آن، PRDO بیانگر بهروری نیروی کار (نسبت تولیدی به نیروی

منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، تابع تولید، بهره وری نیروی کار، آسایش حرارتی

سنجش بهرهوری کل عوامل تولید، بهرهوری نیروی کار میتواند تقریب خوبی برای بهرهوری کل عوامل تولید باشد(بهرهوری نیرویکار مشخص کننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیرویکار و درحقیقت تولید سرانه واحد نیرویکار را اندازهگیری میکند). لذا بهرهوری نیرویکار را میتوان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازهگیری نمود (قبادی،۱۳۸۵،