منابع پایان نامه درمورد 
مواد غذایی، مواد معدنی، سازمان بهداشت جهانی، منابع طبیعی

پروبیوتیک حساس پیشنهاد شده از جمله آنها میتوان به انتخاب سویههای مقاوم به اسید معده، استفاده از بستهبندی غیرقابلنفوذ به اکسیژن یا استفاده از موادی که اکسیژن را مصرف میکنند مثل آسکوربیک اسید، ایجاد سازش با استرس، دو مرحلهای کردن تخمیر (اگر محصول تخمیری است)، الحاق باکتری به ریزمغذیها مثل اسیدهای آمینه و پپتیدها و

منابع پایان نامه درمورد 
شبیه‌سازی، رژیم غذایی، مواد غذایی، ابتلا به بیماری

۳-۲-۲- آزمون‌های بیوشیمیایی به منظور شناسایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ۴۵۳-۳- آنالیز شیمیایی شیرخشک بدون چربی و صمغ فارسی ۴۶ ۳-۳-۱- اندازه‌گیری خاکستر ۴۶ ۳-۳-۲- اندازه‌گیری رطوبت و ماده خشک ۴۶ ۳-۳-۳- اندازه‌گیری چربی ۴۷ ۳-۳-۳-۱- روش سوسکله ۴۷ ۳-۳-۳-۲- روش ژربر ۴۷ ۳-۳-۴- اندازه‌گیری پروتئین و ازت کل ۴۷ ۳-۳-۵- اندازه‌گیری اسیدیته برحسب اسید

منبع پایان نامه ارشد درباره 
روش هدونیک، دانشجویان

دیده و یا آموزش ندیده باشند. ارزیابی خصوصیات حسی نمونهها در انتهای دوره نگهداری ۲۱ روزه و به روش هدونیک ۵ نقطهای انجام شد. بدین منظور خصوصیات حسی نمونه توسط ۲۰ نفر از دانشجویان بررسی و در جدول مشابه جدول ۳-۲ ثبت گردید. خصوصیاتی که ارزیابی شدند شامل بافت، رنگ، اسیدیته، عطرو طعم و همچنین

منبع پایان نامه ارشد درباره 
مورفولوژی، شبیه‌سازی، ارزیابی پایداری، تجزیه و تحلیل آماری

مرحله از روغن کانولا استفاده شد. غلظت کلی امولسیفایرها در این مرحله ۸ درصد وزنی- وزنی بود (۱ قسمت امولسیفایر هیدروفیل و ۴ قسمت امولسیفایر لیپوفیل). امولسیفایر هیدروفیل DATEM و امولسیفایر لیپوفیل PGPR بود. امولسیون اولیه دارای نسبت حجمی فاز پراکنده ۵/۰ بود. تهیه امولسیون به وسیله هموژنایزر انجام شد و در مرحله اول برای

منبع پایان نامه ارشد درباره 
صنایع غذایی، نمونه برداری، بیوتکنولوژی، مورفولوژی

تهیهی آن از سدیم دیهیدروژن فسفات دو آبه و دیسدیم هیدروژن فسفات (مرک، آلمان) استفاده گردید. ج- مواد مورد استفاده در تولید ماست پروبیوتیک به منظور تهیهی ماست و برای حفظ یکنواختی نمونههای ماست طی انجام آزمایشها، از شیر خشک بدون چربی۵۴ ساخت شرکت زرین سپاهان استفاده شد. د- مواد مورد استفاده در ارزیابی مقاومت

منبع پایان نامه ارشد درباره 
ارزیابی پایداری، محصولات لبنی، تولیدکننده

شبکه محکم و پایداری ایجاد میگردد که در این حالت حتی با اعمال نیروی سانتریفیوژ هم فاز محلول قابل جداسازی نیست و فقط یک توده ژلی ضعیف مشاهده می‌گردد (عباسی و همکاران، ۱۳۹۰). ۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی بقاء باکتریهای پروبیوتیک ریزپوشینه شده طی نگهداری در ماست ماست یکی از بهترین

منبع پایان نامه ارشد درباره 
صنایع غذایی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، زبان فارسی

پوشش دهندههای مشابه را کاهش میدهد. PGPR با کاهش اصطکاک بین ذرات کاکائو، شکر، شیر و … این عمل را انجام میدهد بنابراین آنها زمانی که ذوب میشوند به راحتی میتوانند جریان یابند. این ترکیب از یک زنجیره کوچک از مولکولهای گلیسرول متصل به باندهای اتری با زنجیرههای اسید ریسینولئیک متصل به باندهای اتری ساخته

منبع پایان نامه ارشد درباره 
مواد غذایی، صنعت مواد، مواد معدنی، محصولات لبنی

چربی (O) تشکیل شدهاند، که به نوبه خود در یک فاز پیوسته آبی پراکنده(W2) هستند (شکل ۲-۲). شکل ۲-۲- تصویر شماتیک از ساختار امولسیون دوگانه چیزی که در نهایت بهدست میآید، یک سیستم W1/O/W2 شامل سه فاز است که دو فاز آن، فاز آبی هستند (یکی درونی و دیگری بیرونی، به طور کلی با ترکیبهای

منبع پایان نامه ارشد درباره 
مواد غذایی، بیوتکنولوژی، مزایا و معایب، ناسازگاری

۲۰۰۷). به طور کلی از ریزپوشانی در حوزه میکروبیولوژی در موارد زیر استفاده میشود: – تولید کشتهای آغازگر: از ریزپوشانی برای افزایش طول عمر کشتهای آغازگر استفاده میشود. زمان ماندگاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس VTT E-97800 ریزپوشانیشده در دمای اتاق ۶ ماه بود و زمانی که با نیتروژن مایع منجمد شدند این زمان به ۱۸ ماه رسید.

منبع پایان نامه ارشد درباره 
بیوتکنولوژی، کودکان مبتلا، محصولات لبنی، صنایع غذایی

د از (گمز و همکاران، ‌۱۹۹۹؛ گراجک و همکاران، ۲۰۰۵؛ ماتیلا-سندهلما، ۲۰۰۲):– بیماریزا نباشد و در بدن میزبان مسمومیت ایجاد نکند و نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم باشد. – باید از سویهی مشخص بوده و منشا انسانی داشته باشد.– برای مصارف انسانی توانایی زندهمانی در محصول را داشته و بتواند شرایط تولید ماده غذای را تحمل