منبع پایان نامه ارشد درباره 
مواد غذایی، مواد معدنی، سازمان بهداشت جهانی، منابع طبیعی

پیشنهاد شده از جمله آنها میتوان به انتخاب سویههای مقاوم به اسید معده، استفاده از بستهبندی غیرقابلنفوذ به اکسیژن یا استفاده از موادی که اکسیژن را مصرف میکنند مثل آسکوربیک اسید، ایجاد سازش با استرس، دو مرحلهای کردن تخمیر (اگر محصول تخمیری است)، الحاق باکتری به ریزمغذیها مثل اسیدهای آمینه و پپتیدها و ریزپوشانی اشاره

منبع پایان نامه ارشد درباره 
شبیه‌سازی، رژیم غذایی، مواد غذایی، ابتلا به بیماری

های بیوشیمیایی به منظور شناسایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ۴۵۳-۳- آنالیز شیمیایی شیرخشک بدون چربی و صمغ فارسی ۴۶ ۳-۳-۱- اندازه‌گیری خاکستر ۴۶ ۳-۳-۲- اندازه‌گیری رطوبت و ماده خشک ۴۶ ۳-۳-۳- اندازه‌گیری چربی ۴۷ ۳-۳-۳-۱- روش سوسکله ۴۷ ۳-۳-۳-۲- روش ژربر ۴۷ ۳-۳-۴- اندازه‌گیری پروتئین و ازت کل ۴۷ ۳-۳-۵- اندازه‌گیری اسیدیته برحسب اسید لاکتیک

منبع مقاله درباره 
پلاسمایی

که در k های بزرگ به حد ماکسولی نزدیک میگردد. در این فصل انتشار غیر خطی سالیتونهای غبار صوت در پلاسماهای مغناطیده با الکترونهای ابر گرم را بررسی میکنیم. در این سیستم پلاسمایی، جواب پایا معادلهی ZK است که یک سالیتون غبار- صوت میباشد که آن را محاسبه کرده و تغییر پارامترهای مختلف را بر

منبع مقاله درباره 
متغیر مستقل، پلاسمایی

انتشار امواج صوتی یون استوانهای و کروی را در یک پلاسمای غیر مغناطیسی با الکترونهای توزیع کاپا در شکل غیرخطی محدود مورد مطالعه قرار دادیم. ۳-۲معادلات اصلی و استخراج شده از معادلات KP غیر خطی ۲۴،۱۸،۱۷۲پلاسمای غیرمغناطیسی، بدون برخورد و همگن که متشکل از یونهای گرم میباشد و الکترونهای آن ازتوزیع سرعت کاپا پیروی میکنند

منبع مقاله درباره 
اختلالی، پذیرفتاری، الکترواستاتیک، الکتریک

جز این که باید را با و یا و با جایگزین شوند. جایگزینهای مشابه به همراه باید در معادلات (۲-۴۲) و (۲-۳۳) باشند تا بخشهای موهومی و حقیقی از فرکانس موجDIA برای حقیقی بدست آید. نتایج فوق نشان می دهندکه مرز استوانه ای متناهی منجر به یک تعداد موج موثرمی شوند که توسط مشخص می

منبع مقاله درباره 
eφs/kBTe، (۲-۳)، هستند.برای، پلاسمای

عددی الکترون ویون در فواصل دور از ابر هستند.برای پلاسمای غبار آلود معادله پواسون در یک بعد عبارت است از : (۲-۴)کهndچگالی عددی ذره غبار در بیرون و داخل ابر یکسان است یعنی: معادلات (۲-۲) و (۲-۳) را در معادله (۲-۴) جایگزین کرده و فرض میکنیم که eφs/kBTe

منبع مقاله درباره 
مصرف انرژی، ذخیره سازی، پلاسمایی

ی افتد).آهنگ تبادل تکانه ناشی از ذرات با سرعت ویژه،d3w از میان المان سطحبرابر است با:(۱-۶۲)با انتگرال گیری روی تابع توزیع، آهنگ تبادل تکانه کل بدست می آید:(۱-۶۳)عبارت درون انتگرال یک تانسور است.می نویسیم:(۱-۶۴)آهنگ تبادل تکانه برابر می شود با P.ds. در واقع اگر همسانگرد باشد، (برای مثال ماکسولی) در آنصورت :etc. (1-65)(۱-۶۶)از اینرو آهنگ

منبع مقاله درباره 
پلاسما، لاگرانژی، دبای، عمود

ر توضیح شبه خنثایی،به کمیت مهمی به نام طول دبای می رسیم.فرض کنید شبکه مسطحی که به پتانسیل ثابت تgمتصل است را درون پلاسما قرارداده ایم. شکل(۱-۴) حفاظ سازی در مقابل میدان یک شبکه تک بعدیسپس، برخلاف خلاءاختلال در پتانسیل به سرعت درپلاسما افت می کندکه در زیر نشان داده می شود.معادلات مهم عبارتند از:

منبع مقاله درباره 
پلاسمایی

………………………………………………………………………………………………………………………۵۹ شکل ۳-۳- نمودار m (بالاترین دامنه) بر حسب ……………………………………………………………………………………………………………………۵۹ شکل ۳-۴-a – نمودارسالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای معادله ی (۳-۳۴)م برای =۰/۰۱…………………………………….۶۰شکل ۳-۴-b – نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای معادله ی (۳-۳۴)مبرای ب=۲ …………………………………………..۶۰شکل ۳-۵- نمودار سالیتاری امواج سالیتون از معادله ی kp استوانه ای

منبع مقاله درباره 
پلاسمای، یونش، میرائی، حفاظ

………………………………………………………………………………………۱۴۱-۱۱حرکت سیال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ ۱-۱۱-۱دیدگاه لاگرانژی و اویلری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ ۱-۱۱-۲ معادله(پایستگی) تکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷ ۱-۱۱-۳ نیروی فشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷ فصل۲مفاهیم اولیه پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۲معیارهای پلاسمای غبارآلود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲ ۲-۲-۱خنثایی ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵ ۲-۲-۲حفاظ دبای در پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………۲۶ ۲-۲-۳ فرکانس مشخصه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۲-۳ مدهای صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰ ۲-۳-۱امواج خطی صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰ ۲-۳-۲امواج خطی یون صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳۲-۴ اثرات شرایط مرزی و برخوردها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴ ۲-۴-۱امواج DA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35 ۲-۴-۲موج های DIA…………………………………………………………………………………………………………………………………….37۲-۵ نظریه ی جنبشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹۲-۶نتایج بدون در