منبع تحقیق درباره 
پلاسمایی

ز مشاهده شوند. در این فصل ما توزیع غیرخطی امواج سالیتون صوتی یون را در پلاسمای غیر مغناطیسی غیر برخوردی با الکترونهای توزیع کاپا و یونهای گرم در شکلهای غیرمسطح را مورد بررسی قرار دادیم. با بررسی وابستگی شعاعی و زاویهای، مقادیر فیزیکی سیستم و با استفاده از روش اختلال کاهشی استاندارد، معادلههای KP استوانهای

منبع تحقیق درباره 
متغیر مستقل، پلاسمایی، دینامیکی

همیتی ویژه میباشند و این به دلیل اهمیت آنها در محیط فضا و آزمایشگاه میباشد. در میان ساختارهای امواج غیرخطی، سالیتونها مورد توجه بسیاری از محققان بودهاند زیرا شناخت فیزیکی غنی از پدیدههای غیر خطی را ارائه میدهند. در طول چندین دههی اخیر انتشار امواج منحصر به فرد صوتی یون در پلاسما با شکل مسطح

منبع تحقیق درباره 
اختلالی، پذیرفتاری، (۲-۴۲)، DIA

تور لاپلاسین به صورت زیر تعریف میشود: (۲-۳۳)با فرض اینکه و باشد اثرات شرایط مرزی و برخورد پلاسما را در موجهای DA و DIA بررسی میکنیم. برای هر دو مورد فرض میکنیم که در نتیجه از معادله (۲-۳۰) میتوان اختلال مرتبهی اول چگالی عددی الکترون بولتزمان را بدست آورد.۲-۴-۱ امواج DAبرای مطالعهی امواج DA، معادله

منبع تحقیق درباره 
دینامیکی

دانه های غبار به طور (منفی) باردار شده اند وeاندازه ی بار الکترون وzdتعداد بارهای روی سطح دانه ی غبار است. ۲-۲-۲حفاظ دبای۸ در پلاسمای غبارآلود ۴،۳۴یکی از مشخصات اساسی رفتار پلاسما توانایی آن برای دفع پتانسیل های الکتریکی است که به آن اعمال می شوند.حفاظ دبای در پلاسمای غبارآلود به صورت زیر توصیف شده

منبع تحقیق درباره 
مصرف انرژی، ذخیره سازی، پلاسمایی

ه می شود.ق / /t به معنای آهنگ تغییر در یک نقطه ثابت در دیدگاه اویلری می باشد.به معنای آهنگ تغییر در یک نقطه در دیدگاه لاگرانژی است وتغییرناشی از حرکت است. استخراج معادله پیوستگی از دیدگاه اویلری صورت گرفته است اما از دیدگاه لاگرانژی به شکل زیر خواهد بود: (۱-۵۱)زیرا تعداد ذرات (زn) درون

منبع تحقیق درباره 
پلاسما، دبای، عمود، حفاظ

س حرارتیحالت ها) برابر خواهد بود با :(۱-۱۰)اگر انرژی سیستم مرکب ثابت باشدE1+E2=Et آنگاهg را می توان به صورت تابعی از E1 نوشت: (۱-۱۱) (۱-۱۲)محتمل ترین حالت آن است که در آنdg/dE1=0 باشد ، یعنی: (۱-۱۳)بنابراین در حالت تعادل، سیستم های در تماس حرارتی مقدارd Lng/dE یکسانی دارد.ییLn g راآنتروپی وT==d Lng/dE/-1را به عنوان دما

منبع تحقیق درباره 
پلاسمایی

حرارتی……………………………………………………………………………………………………….۵ شکل ۱-۴- حفاظ سازی در مقابل میدان یک شبکه تک بعدی………………………………………………………………………………………۷ شکل۱-۵- مرز پلاسما-جامد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ شکل ۱-۶- مدار دایره ای در میدان مغناطیسی یکنواخت…………………………………………………………………………………………………………….۱۱ شکل ۱-۷- مرکز دوران (x0,y0 )ومدار……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲ شکل ۱-۸- مدار سوق B E ………………………………………………………………………………………………………………………………….13 شکل ۱-۹- دیدگاه لاگرانژی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ شکل ۱-۱۰- دیدگاه اویلری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶ شکل ۱-۱۱- نیروی فشار روی سطوح مختلف المان…………………………………………………………………………………………………………………۱۸ شکل ۲-۱-

منبع تحقیق درباره 
پلاسمای، یونش، میرائی، حفاظ

……………………………………………………………………………….۲۱- ۴ حفاظ پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………….۴ ۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک…………………………………………………………………………………………………….۶۱-۵ حفاظ دبای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۸ پارامتر پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۹ حرکت ذرات باردار در میدان ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰ ۱-۹-۱ Bیکنواخت، E=0………………………………………………………………………………………………………………………………….11 ۱-۹-۲ Bیکنواخت و E غیرصفر………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱-۱۰سوق ناشی از گرانش یا نیروهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۱۱حرکت سیال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ ۱-۱۱-۱دیدگاه لاگرانژی و اویلری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ ۱-۱۱-۲ معادله(پایستگی) تکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷ ۱-۱۱-۳ نیروی فشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷ فصل۲مفاهیم اولیه

پایان نامه رایگان درمورد
پلاسمایی

، گاز خنثی و ذرات جامد هستند. وجود غبار در پلاسما باعث تغییر توزیع بار، به وجود آمدن پدیدههای جمعی جدید مانند مدهای امواج صوتی و تغییر پارامترهایی چون چگالی، پتانسیل و … در پلاسما میشود. از آن جایی که در بسیاری از پلاسماهای موجود در طبیعت از قبیل پلاسمای اطراف زمین، مغنطو سپهر سیارات،

پایان نامه رایگان درمورد
متغیر مستقل، پلاسمایی

وجه بیشتری را به خود جلب کرده است. توزیع کاپا(K) برای تحلیل و تفسیر داده فضایی پلاسمای مگنتو سفر زمین، مشتری و زحل مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده شده است که پلاسمای فضا میتواند به طور تأثیرگذاری توسط توزیع کاپا مدل داده شود تا موقعیت عالی توزیع ماکسولین. توزیع کاپا توسط چندین نویسنده برای