سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …

ادب و ملاحظه ۲ ۱۴-۱۵ ج: پرسشنامه خلاقیت سازمانی؛ این پرسشنامه توسط رندسیپ در سال (۱۹۷۹) ابداع گردیده که حوزه خلاقیت سازمانی را می سنجد که از ۵۰ گویه تشکیل شده است. در این پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان درباره هر گویه را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای