ارتباط بین سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا با شخصیت و ویژگی­های شخصی مدیران دانشکده­های …

…………………………………………………………………………………………………………………………….59 جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………..70   فصل سوم: روش­شناسی تحقیق روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..72 جامعه آماری و نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..72 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..72 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….73 ابزار اندازه­گیری متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75 ویژگی­های روان­سنجی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………………………………………..77 روش جمع­آوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………….. 78 روش­های آماری …………………………………………………………………………………………………………….78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق بخش اول: توصیف داده­های آماری …………………………………………………………………………………………..80 توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­های تحقیق………………………………………………………………………………………….80 شاخص­های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..84

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی در ورزشکاران حرفه ای استان قزوین

به نظر می رسد که آگاهی و شناخت از نوع شخصیت ورزشکاران مبتدی می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای در انتخاب آن ها برای ادامه فعالیت در یکی از رشته های ورزشی انفرادی یا گروهی در سطح حرفه ای داشته باشد. از آنجایی که تفاوت های فردی و شخصیت افراد در گرایش آن