رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۷

این روایتها مى‏تواند مصدرى براى اصطیاد این قاعده ارزشمند فقهى باشد؛ زیرا در آنها به صراحت عدالت به عنوان یک معیار و معرفی شده است و از اینرو این ادعا که در فقه و حقوق عدالت قاعدهای است که معیار و میزان شناسایی احکام و حقوق قرار میگیرد، ادعای به حقی است. روایاتى است که