رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۶

فقهاى شیعه قواعد فقهى را از منابع مختلفى استخراج و به دست مى‏آورند، اهم این منابع عبارت‏اند از:نص قرآن و سنت: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است: « لَیْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ[۳۶۰]».تعلیل آیه یا روایت: مانند قاعده حجیت‏ بازار مسلمانان که از تعلیل روایت‏ به دست آمده‏است: «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا

فایل دانشگاهی – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۲۰

در صورت ورود ضرر جبران آن لازم است؛ برای پرداخت خسارت شرایط و ویژگیهایی از طرف شرع گفته شده است؛ اگر احراز شد که این عناوین موضوعیت دارد، باید با همان کیفیتی که گفته شده، رضایت کسب گردد، در این صورت اگر گفته شده در مقابل مال مثلی، لازم است مثل پرداخت شود، اینکه این

رساله عدل و انصاف- قسمت ۷

فقها فقها نیز در عباراتشان تفاوتی میان دو این دو واژه ننهادهاند و جایی مشاهده نشده معنایی از انصاف اراده شود که اعطای حق ذی حق نباشد؛ از این رو میتوان گفت در فقه میان این دو واژه، تفاوتی دیده نمیشود. معلمان اخلاق و فیلسوفان در میان فیلسوفان بزرگ عبارتی که بیانگر تفاوت میان این