نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۳

 پیشینه تحقیق :۱-۹-۱- تقسیمات کشوری:تقسیمات کشوری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می

مقاله – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۱

با توجه به اینکه تئوری ارائه شده از زمینهای استخراج گردید که در حال حاضر قطب درمان بیماران مبتلا به سوختگی در شمال غرب کشور میباشد؛ از یافتههای حاصل میتوان جهت ترغیب مسئولین برای ایجاد مرکزی برای پیگیری، مشاوره و راهنمایی پس از ترخیص مددجویان سوختگی استفاده نمود.با توجه به مدل ارائه شده و اهمیت

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۸

گسیختگی پنداشتی بسیاری از آنها مستقیماً در مورد چگونگی حادثه صحبت کردند. بعضی ابتدا تاریخچهای از شرایط خانوادگی و موقعیت اجتماعی خود گفتند و تعدادی از آنها با مقدمهای از زندگی زناشویی و یا مشکلاتی که مسبب اصلی این حادثه بود، سخن خود را آغاز کردند. هرچه که در مصاحبه ها عمیق میشدم و یا

جستجوی مقالات فارسی – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۴

تعادل/ اتصال به جریان زندگی/ عادت کردنبر اساس یافتهها مشخصه اصلی این زیر طبقه، خو گرفتن بود که در اثر گذر زمان و مواجه مکرر با محدودیتهای زندگی پس از سوختگی شکل میگرفت. همچنین آگاهی از موقعیت، داشتن هدف برای بهتر کردن وضعیت خود در زندگی، دستیابی به استقلال، تمایل به تلاش برای رشد بیشتر و توانایی

منابع مقالات علمی : 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۰

«درد آنقدر شدید بود که هیچ چیز حتی مسکن ها هم اثر نداشت (ش۹)».«نمی دونم چرا این اتفاق افتاد، تقصیر کی بود؟ قصور کجا بود؟ سرنوشت بود؟! (ش۱) ».«خوب شدن این پا با این زخم عمیق فقط دست خداست (ش۴)».«وقتی که دستهام اینطوری جمع شد دیگه هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، نمیدونستم که باید چکار