بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

  ویژگی های شغل ویژگی های سازمانی رفتارهای رهبری تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش [۱۱۳]صورت گرفته، عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است. تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکف و همکارانش انجام پذیرفته است، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

نمودار( ۲-۳ )مدل هانس ولاواندال……………………………………………………………………………۳۰نمودار ( ۲-۴ )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون………………………………۳۲نمودار (۵-۲) طبقه بندی روس وروس ………………………………………………………………………..۳۴نمودار( ۲-۶ ) مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان……………………………………………۳۶نمودار( ۲-۷ )الگوی سرمایه های فکری سالیوان……………………………………………………………….۳۷نمودار(۲-۸) مدل پیشنهادی محققان ………………………………………………………………………………۴۵فهرست شکل هاعنوانشکل (۲-۱) عوامل موثر بر رضایت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..۳۹شکل (۲-۲)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۲شکل

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳۳-۶ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴۳-۷ امتیاز بندی