فایل دانشگاهی – 
رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش ریاضی دانش‌آموزان دختر  …

۲-۴ دانش مفهومی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.۳-۴ تجربه قبلی ریاضی معلمان با علاقه به ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.۵- باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه قبلی ریاضی معلمان با خرده مقیاس عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار دارد.۱-۵ باورهای ریاضی معلمان با عزت نفس ریاضی دانش‌آموزان رابطه مثبت دارد.۲-۵ دانش