تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان …

………………………………………………………………………………………….. 53 5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها………………………. 53 5-2-1- شیب زمین ………………………………………………………………………………… 53 5-2-2- مساحت حوزه…………………………………………………………………………….. 54 5-2-3- جهت زمین………………………………………………………………………………… 54 5-2-4- ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………… 54 5-2-5- نوع خندق …………………………………………………………………………………. 55 5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی………………………. 55 5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….

مقاله علمی با منبع : 
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

۳. عوامل مدیریتی:عوامل مدیریتی مؤثر بر نوآوری و خلاقیت را می توان شامل ویژگی ها، نگرش ها و سبک های مدیران دانست. مدیرانی که دارای ویژگی های خلاقیت هستند و نسبت به کارکنان نگرش مثبتی دارند کارکنان را در تصمیم گیری های سازمانی و شغلی مشارکت می دهند و موجب افزایش خلاقیت و نوآوری در