دسته بندی علمی – پژوهشی : 
نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۱۲

۲-۱۰- تقسیمات کنونیبراساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۳۹۴ شهرستان، ۹۷۳ بخش، ۲۴۸۶ دهستان و ۱۱۳۳ شهر تشکیل یافته‌است.(پایگاه اطلاع رسانی وزرات کشور ،۱۳۸۹)۲-۱۱- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلاناز سال ۱۳۴۱ تا پایان سال۱۳۸۲ تقسیمات کشوری در استان گیلان دستخوش تغییرات بسیاری شده است (انساندوست، ۱۳۸۳ :