پژوهش – 
بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۴۳

از میان این ۱۱ چالش میتوان میانگین کل کشوری را بصورت نمودار میله ای نیز رسم نمود.شکل ‏۴-۱۸:نمودار میانگین اولویتهای کارشناسان استان یزد با سایر استانها(کشوری)نگاهی به نتایج کسب شده نشان می دهد عدم وجود فهرست بها تخصصی در این اجرای خاص از نظر پاسخ دهندگان، به عنوان مهمترین چالش، شناخته شده است. پس از

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۲۴

۴-۳٫ دادههای آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشیبرای مدلسازی سؤالات، پس از آماده‌سازی و نرمالسازی دادهها، آن‌ها را به سه بخش دادههای آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایشی تقسیمبندی مینماییم. بدین‌صورت که ۷۰ درصد از دادهها برای بخش آموزشی، ۱۵ درصد برای بخش اعتبارسنجی و ۱۵ درصد نیز برای بخش آزمایشی در نظر گرفته شد.۴-۴٫ پیادهسازی سؤالات مختلف