فایل دانشگاهی – 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۲

ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… ۱۶ ۲-۱) اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. ۱۶بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱بند

نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۴

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجباراکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم