تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138 معماری دیپلماتیک… 139 فصل پنجم. 161 طراحی.. 161 طرح و نقشه ها 162   فهرست تصاویر شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16 شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16 شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17 شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود- قسمت ۷

قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه: ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزش ها و منافع گوناگون در گروهبندی های مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه-  …

مرحله دوم: در این مرحله کودک به تدریج به نیازهای خود پی برد و می آموزد که موجودی منفصل و جدا از مادر است. و لذا رابطه متقابل بین کودک و مادر آغاز شده و «سیستم خودگرانی» یا «سیستم استقلال» درونی می شود. مرحله سوم: در این مرحله کودک متوجه مثلث رفتاری پدر – مادر-