تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

۹۸۲۸۴/۰ ۹۶۶/۰ ۵-۲ – ۵ ) میانگین سوال های متغیر های تحقیق :با توجه به اینکه میانگین سوال های متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین موردنظر(۴) بوده است، نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد.۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی:در این بخش از تحقیق نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی

سامانه پژوهشی –
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت  …

*مدیریت استعداد در قالب مشوق های استعدادبا توجه به نتایج فوق مشاهده می شود که تاثیر مستقیم مشوق های استعداد بر سرمایه انسانی بیشتر از سایر متغیر ها است . همچنین مجموع اثرات غیر مستقیم ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی از طریق مشوق های استعدادو تعهد به بهبود مهارت برابر با

جستجوی مقالات فارسی – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری  …

همچنین ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،پرسشنامه است و سوالات بصورت بسته می باشد که در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت هایی که با این سازمان همکاری می کنند توزیع شده است . پرسشنامه مربوط متغیرهای تحقیق بصورت استاندارد موجود بوده است و از پرسشنامه هوگلند(۲۰۱۲) ، ماتیس[۹۹](۱۹۹۹)،کین و همکاران[۱۰۰](۲۰۰۳)،ویوِن[۱۰۱] (۲۰۰۳)و کاروس و

فایل دانشگاهی – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا این مشوق ها و تعهد باعث افزایش تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر افزایش سرمایه انسانی می شوند یا نه ؟ به عبارت دیگر اگر مدیریت منابع انسانی کلیه سطوح سازمان و ذینفعان خود را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد ،