ارتباط بین سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا با شخصیت و ویژگی­های شخصی مدیران دانشکده­های …

…………………………………………………………………………………………………………………………….59 جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………..70   فصل سوم: روش­شناسی تحقیق روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..72 جامعه آماری و نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..72 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..72 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….73 ابزار اندازه­گیری متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75 ویژگی­های روان­سنجی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………………………………………..77 روش جمع­آوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………….. 78 روش­های آماری …………………………………………………………………………………………………………….78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق بخش اول: توصیف داده­های آماری …………………………………………………………………………………………..80 توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­های تحقیق………………………………………………………………………………………….80 شاخص­های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..84