بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

  ویژگی های شغل ویژگی های سازمانی رفتارهای رهبری تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش [۱۱۳]صورت گرفته، عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است. تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکف و همکارانش انجام پذیرفته است، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری

بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد  …

تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱۲-۲-۱ دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..۳۲۲-۲-۱-۱- مدل می یر و آلن…………………………………………………………………………………………………………………۳۲۲-۲-۱-۲- مدل مایر و شورمن………………………………………………………………………………………………………………۳۳۲-۲-۱-۳-مدل جاروس و همکاران………………………………………………………………………………………………………..۳۴۲-۲-۲- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….۳۵ رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………۳۹۲-۳-۱- ابعاد رفتار شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰۲-۳-۲- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………….۴۴۲-۳-۳- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….۴۵۲-۳-۴- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………۵۱۲-۳-۴-۱- اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱۲-۳-۴-۲- مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………۵۲۲-۳-۴-۳-

تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

۹۸۲۸۴/۰ ۹۶۶/۰ ۵-۲ – ۵ ) میانگین سوال های متغیر های تحقیق :با توجه به اینکه میانگین سوال های متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین موردنظر(۴) بوده است، نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد.۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی:در این بخش از تحقیق نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی

منابع مقالات علمی :
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی  …

عملکرد شرکتبازار کار خارجی(مدل(۲-۵) مدیریت استراتژیک استعداد ، کالینز و ملاحی ،۲۰۰۹ )صالح زاده و لباف (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان « توسعه مدلی برای مدیریت استراتژیک استعداد به منظور بهبود عملکرد سازمانی» ضمن تلاش برای ارائه تعریف روشنی از مفاهیم مدیریت استعداد ، با توجه به نتایج این پژوهش نشان دادند که استفاده از