جستجوی مقالات فارسی – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری  …

همچنین ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،پرسشنامه است و سوالات بصورت بسته می باشد که در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت هایی که با این سازمان همکاری می کنند توزیع شده است . پرسشنامه مربوط متغیرهای تحقیق بصورت استاندارد موجود بوده است و از پرسشنامه هوگلند(۲۰۱۲) ، ماتیس[۹۹](۱۹۹۹)،کین و همکاران[۱۰۰](۲۰۰۳)،ویوِن[۱۰۱] (۲۰۰۳)و کاروس و

تحقیق – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت  …

مبانی نظری تحقیقبخش اول : سرمایه انسانی۲-۱) مقدمهاغلب مدیران استراتژی های خود را بر روی عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تکنولوژی و استفاده از منابع فیزیکی و مالی متمرکز می کنند که این امر با توجه به ویژگی‌های امروزی اقتصاد جهانی و ظهور پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از

منابع مقالات علمی :
تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۱۳

در رابطه فوق  عرض از مبدا،  شیب رگرسیون، i نشان دهنده مقطع، t نشانگر دوره زمانی، متغیر مستقل مربوط به مقطع i و زمان t و نشان دهنده متغیر وابسته مربوط به مقطع i و زمان t ،‌  خطای رگرسیون است. همانطور که در نمودار و معادله اخیر نشان داده شده است‌، در این روش از اطلاعات مربوط به دادههای ترکیبی استفاده نشده است و کلیه متغیرها که قابل اندازهگیری