بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان  …

در این تحقیق، برای ارزیابی عملکرد آموزشی مجموعاً ۲۰ امتیاز در نطر گرفته شده که هر یک از عوامل و امتیاز مربوط به آن، به شرح جدول زیر محاسبه می گردد: عامل سقف امتیاز نحوه محاسبه درصد قبولی ۱۰ به ازای هر ۱۰ درصد قبولی، یک امتیاز به دبیر اختصاص می یابد. تعداد ارزشیابی کلاسی

بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان  …

موانع فردی(عمومی) ۵ موانع آموزشی (دانشگاهی) ۱۰ روایی و پایایی پرسشنامه مقصود از روایی این است که ابزار سنجش ( که در این پژوهش پرسشنامه است)، بتواند ویژگی های مورد نظر محقق را اندازه بگیرد و سوالات پژوهش را بسنجد. پس از تدوین پرسشنامه اولیه، جهت تعیین روایی، در معرض قضاوت ۲۰ نفر از اساتید