ادراک معتادین از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقیت ترک آنها

اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف داروی طبیعی یا صنعتی به شمار می­رود(مرتضوی قهی،1382).  در واقع اعتیاد تحت تاثیر عوامل موثری همچون ژنتیک، روانی، جسمی و اجتماعی قرار می­گیرد­(برجانس و همکاران، 1390؛ مرادی،1391). وابستگی به مواد مخدر یک تهدید مهم سلامتی و

ارتباط کیفیت خدمات (بر مبنای مدل QUESC) با رضایتمندی و تمایل به حضور …

در سالهای اخیر، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواسته های آنان، چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، یکی از اصلی ترین و ضروری ترین وظایف و یا اهداف سازمانها شده است. از آنجا که بیش از نیمی از تولید ناخالص اغلب کشورهای جهان از بخش خدمات حاصل می شود و

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین

مفهوم مشتری مداری برگرفته از تعاریف مفهوم بازاریابی و بازارگرایی است. برای اولین بار مک کیتریک در سال 1957 به مفهوم مشتری مداری اشاره نمود: وظیفه اصلی بازاریابی در مفهوم مدیریتی آن عبارت است از: درک ماهرانه نیاز و ایجاد کسب و کاری که با منافع مشتری سازگار باشد. کینگ در تعریفی که از بازاریابی در سال

بررسی و رتبه بندی آمیخته بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران

سرعت تحولات به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند. امروزه و با شروع قرن بیست و یکم، چالش هایی که پیش روی سازمان های ورزشی است، کدام اند؟ کشورها و یا سازمان ها با تشدید رقابت های جهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل انگاری در خصوص تأسیسات

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده‌های ران بر درد و زاویه ی …

سندرم درد کشککی رانی از جمله شایع ترین مشکلات ارتوپدی زانو بین ورزشکارا ن و جوانان است که علت آن کاملا شناخته شده نیست به همین دلیل در بعضی از مواقع بیمار و جراح ارتوپد کاملا نا امید شده و این عامل سبب می شود ورزشکار به دوران ورزشی خود پایان دهد و دردی مزمن

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛روش تحلیل دادهها: پس از گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه و سوالات تحقیق از شاخص های آمار توصیفی (جدول فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و از روشهای آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیترسون، آزمونT برای گروه های مستقل، آزمون کالموگروف– اسمیرونوف، تحلیل واریانس

فایل – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری  …

مشوق های استعداد ۴ ۸۹۸/۰ تعهد به بهبود و توسعۀ مهارت ها ۳ ۹۰۹/۰ با توجه به جدل بالا ،ضریب آلفای کرونباخ در همه متغیرها،بالا تر از ۷/۰ بدست آمد که نشان دهندۀ پایایی پرسشنامه در این تحقیق می باشد و از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ در همه موارد بالاتر از ۸ / ۰

جستجوی مقالات فارسی – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری  …

همچنین ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،پرسشنامه است و سوالات بصورت بسته می باشد که در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت هایی که با این سازمان همکاری می کنند توزیع شده است . پرسشنامه مربوط متغیرهای تحقیق بصورت استاندارد موجود بوده است و از پرسشنامه هوگلند(۲۰۱۲) ، ماتیس[۹۹](۱۹۹۹)،کین و همکاران[۱۰۰](۲۰۰۳)،ویوِن[۱۰۱] (۲۰۰۳)و کاروس و

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳۳-۶ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴۳-۷ امتیاز بندی

سایت مقالات فارسی – 
بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان  …

حاکم نبودن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی مناسب در مراکز آموزش عالی از عوامل تشدید کننده بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود. اشنا بودن با مهارت های تخصصی رشته ( همانند نیازسنجی و تحلیل محتوا ) یک عنصر مهم در اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی به حساب می اید. آلفای کرونباخ در این پژوهش با