پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۲۹

شفارس ۰٫۹۹۷ ۷۰۳۴۸ ۲۶۵ ۰٫۰۲۴ ۱۳۲ شیراز ۰٫۹۹۷ ۶۸۱۱۱ ۲۶۰ ۰٫۰۲۷ ۱۴۷ شبلی ۰٫۹۹۳ ۱۷۳۸۱ ۴۱۶ ۰٫۰۴۲ ۲۳۸ جدول ۴-۴ شبکه عصبی مدل اول کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی (یافتههای محقق)۴-۴-۲٫ سؤال دوم: چگونه می‌تواند قیمت سهام را با استفاده از شاخص‌های تکنیکال به روش شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟به جهت پیاده‌سازی دومین سؤال، از یک

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۲۴

۴-۳٫ دادههای آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشیبرای مدلسازی سؤالات، پس از آماده‌سازی و نرمالسازی دادهها، آن‌ها را به سه بخش دادههای آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایشی تقسیمبندی مینماییم. بدین‌صورت که ۷۰ درصد از دادهها برای بخش آموزشی، ۱۵ درصد برای بخش اعتبارسنجی و ۱۵ درصد نیز برای بخش آزمایشی در نظر گرفته شد.۴-۴٫ پیادهسازی سؤالات مختلف

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …

تجزیه‌وتحلیل داده‌هامقدمهتجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بررسی صحت مدل ارائه‌شده در تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موضوع موردپژوهش است تجزیه‌وتحلیل از اصلیترین و مهم‌ترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزارها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …

به‌منظور انجام این تحقیق، داده‌های روزانه مربوط به شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران و همچنین قیمت پایانی و حجم معاملات شرکت‌های حاضر در تحقیق برای ۷۲ ماه منتهی به اخراسفند‌ماه ۱۳۹۳ انتخاب‌شده است. ابزار اندازه‌گیری و محاسبه‌ی متغیرهاپس از جمع‌آوری داده‌هایی که برای انجام تحقیق موردنیاز هستند، انتخاب ابزاری مناسب به‌منظور محاسبه و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۱۹

گام چهارم : اگر خطا بزرگ‌تر از حد قابل‌قبول باشد آنگاه به گام ۱ بروید در غیر این صورت الگوریتم متوقف می‌شودنمودار ۳-۱ الگوریتم مدل شبکه عصبی پیش‌خورمیزان زیادی ورودی در بازار سهام وجود دارد که در قیمت سهام مؤثر است؛ اما همه ورودی‌ها برای سیستم پیش‌بینی استفاده نمی‌شود چون اثر آن‌ها در قیمت بازار

تحقیق دانشگاهی – 
پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …

روش تحقیقمقدمهیکی از مهم‌ترین مراحل انجام هر تحقیق علمی، روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده‌های آن به‌صورت دقیق و کامل گردآوری‌شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل‌اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم

فایل – 
پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۱۶

در بورس اوراق بهادار تهران ۱٫ مدل غیرخطی اریما۲٫ مدل خطی گراچ۳٫ شبکه عصبی مصنوعی دادههای هفتگی شاخص بورس سهام اوراق بهادار تهران . کارایی بالای مدل‌های مبتنی بر هوشمصنوعی این امکان وجود دارد که علاوه بر استفاده از دو مدل سری‌های زمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی، از مدل‌های منطق فازی مانند فاریما نیز برای

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت  …

۱-۴-۱٫ کاربران مستقیممدیران شرکت‌های شیمیایی: می‌تواند از این پژوهش استفاده کرده و برای پیش‌بینی قیمت‌ها سهام و اتخاذ و انتخاب راهکارهایی برای حداکثر کردن سود و منافع سهامداران استفاده کنند.سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوهسازمان بورس و اوراق بهاداربانک‌ها و اعتباردهندگان۱-۴-۲٫ کاربران غیرمستقیمدانشجویان و محققانصندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاریسؤالات و فرضیات تحقیقسؤال اصلیچگونه می‌تواند قیمت سهام