فایل دانشگاهی – 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۲

ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… ۱۶ ۲-۱) اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. ۱۶بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱بند

رساله عدل و انصاف- قسمت ۲

میتوان مدعی شد که هیچ یک از بزرگان فقه به این نحو قاعدهی عدل و انصاف را مطرح ننمودند. به نظر میرسد سخن شهید مطهری دربارهی اغفال فقها نسبت به ایجاد قاعدهی عدالت[۱]، انگیزهای شد برای بسیاری از نویسندگان که مقالات و کتبی پیرامون این قاعده بنگارند؛ از آن جمله میتوان به مقالهی “عدالت‏به مثابهی قاعده