فایل – 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت  …

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵گفتار سوم : خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷منابع و ماًخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸چکیدهپژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون

بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲۰

فتح الله گولن نیز قائل به تسامح و تساهل است، با این تفاوت که حیطه و دامنه گسترده تری برای آن در نظر می گیرد. او، بر خلاف سعید نورسی، قائل به گفت و گوی بین الایمانی است. زیرا سکولاریست ها و غیرمسلمانان را نیز شامل می شود، در حالی که تساهل و تسامح نورسی ناظر

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۸

_ جایگزین شدن تقویم میلادی به جای تقویم هجری در سال ۱۹۲۸؛_ تعطیلی رسمی روز یکشنبه به جای روز جمعه؛_ برچیده شدن عبارات مذهبی از سر در اماکن عمومی در سال ۱۹۲۷؛_ اعلام مصوبه دولت در سال ۱۹۲۳، در راستای الزامی کردن قرائت اذان و نماز به زبان ترکی و نگارش و انتشار قرآن به

علمی :
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۴

ج_ ترکیه و لیبیدر جنبش های اخیر در منطقه بیشترین ضرر و آسیب به سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ترکیه از سوی لیبی به وجود آمد. درواقع می توان گفت جنگ داخلی دراین کشور، به ویژه در ابتدای____________________۱_ Ziya Onisشکل گیری آن یک بحران جدی برای دولت ترکیه تلقی می شد و این امر باعث

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه- قسمت ۳۰

Robert Dahl شاخص های مشارکت کامل – تأثیرگذار: شرکت در راهپیمایی شرکت در انتخابات شرکت در جلسات سیاسی و سخنرانی و اظهار نظر در آن فعالیت در ستادهای انتخاباتی شرکت، عضویت و فعالیت در تشکل های سیاسی کوشش برای اقنای دیگران در ارتباط با مسأله ای که فرد به آن معتقد است. شاخص های مشارکت

رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۶

. «عقلانیترین مفهوم عدالت عبارت است از مفهوم منفعت گرایانه آن» [منوچهر صانعی دره بیدی، برابری (تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن، (پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۳۹ و ۴۰ ) ص۹۵]↑.در آثار افلاطون نیز نظیر همین معانی را می‌توان یافت؛ او عدل را از

سایت مقالات فارسی – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۳

على‏پور، مهدى، سنخ قضایاى حسن و قبح در دیدگاه محققان اسلامى،فصلنامه کلام اسلامى ، شماره ۲۷علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، بهار ۸۴، شماره۴۱، ص۱۱۹_________، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، فقه و حقوق، شماره ۲،قافی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصلنامه فقه و حقوق، سال ۱۳۸۳، شماره ۲قربان نیا، ناصر، عدالت و حقوق، قبسات

رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۲

________ ، مقدمه‏ى علم حقوق، تهران: سهامی انتشار، ۱۳۷۳، چاپ هجدهمکلایوام اشتیموف. حقوق تجارت بین الملل، مترجم بهروز اخلاقی ( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸، چاپ اول) ج ۲کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲گورویچ، ژرژ، درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران مؤسسه مطالعه و تحقیقات