مطالعه­ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی …

. 78 4-2-  انتخاب نمونه مناسب      78 4-2-1- خصوصیات خاک.. 78 4-2-2- ویژگی­های جذبی کادمیم    81 4-3- کانی­شناسی. 85 4-4- طبقه­بندی خاک مورد مطالعه در سیستم یونیفاید. 86 4-5- خصوصیات مکانیکی خاک مختلط با سطوح مختلف لئوناردیت.. 87 4-6- برآورد ضرایب جذبی خاک در مقایسه با تیمارهای مختلف لئوناردیت.. 90 4-6-1- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری