رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۲

________ ، مقدمه‏ى علم حقوق، تهران: سهامی انتشار، ۱۳۷۳، چاپ هجدهمکلایوام اشتیموف. حقوق تجارت بین الملل، مترجم بهروز اخلاقی ( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸، چاپ اول) ج ۲کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲گورویچ، ژرژ، درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران مؤسسه مطالعه و تحقیقات

مقاله – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۲۵

بر اساس ماده ۲۷۷ ق.م دادرس اختیار دارد به جهت کاستن از فشار مالی بر مدیون، با در نظر گرفتن حال او و بر مبنای عدالت، به مدیون مهلت دهد تا به اقساط دین را بپردازد: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند، نظر به وضعیت مدیون،