سایت مقالات فارسی – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۳

على‏پور، مهدى، سنخ قضایاى حسن و قبح در دیدگاه محققان اسلامى،فصلنامه کلام اسلامى ، شماره ۲۷علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، بهار ۸۴، شماره۴۱، ص۱۱۹_________، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، فقه و حقوق، شماره ۲،قافی، حسین، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصلنامه فقه و حقوق، سال ۱۳۸۳، شماره ۲قربان نیا، ناصر، عدالت و حقوق، قبسات

فایل دانشگاهی – 
رساله عدل و انصاف- قسمت ۲۰

در صورت ورود ضرر جبران آن لازم است؛ برای پرداخت خسارت شرایط و ویژگیهایی از طرف شرع گفته شده است؛ اگر احراز شد که این عناوین موضوعیت دارد، باید با همان کیفیتی که گفته شده، رضایت کسب گردد، در این صورت اگر گفته شده در مقابل مال مثلی، لازم است مثل پرداخت شود، اینکه این