بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد-  …

Hmmada salicornica درختچه ای ۳-۱-۷ فرسایش: با توجه به خصوصیات ژئو‌مورفولوژیک، فیزیوگرافی و سازند‌های خاص زمین‌شناسی دشت شهداد، این دشت تحت تاثیر شدید فرآیند‌های فرسایش‌آبی و بادی قرار داشته و اشکال مختلف فرسایش را دراین منطقه می توان مشاهده نمود.الف)فرسایش ورقه‌ای: این نوع فرسایش تقریبا درکل حوزه دیده می‌شود ولی در گودال تکاب شدت آن