رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۶

. «عقلانیترین مفهوم عدالت عبارت است از مفهوم منفعت گرایانه آن» [منوچهر صانعی دره بیدی، برابری (تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن، (پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۳۹ و ۴۰ ) ص۹۵]↑.در آثار افلاطون نیز نظیر همین معانی را می‌توان یافت؛ او عدل را از

رساله عدل و انصاف- قسمت ۳۲

________ ، مقدمه‏ى علم حقوق، تهران: سهامی انتشار، ۱۳۷۳، چاپ هجدهمکلایوام اشتیموف. حقوق تجارت بین الملل، مترجم بهروز اخلاقی ( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸، چاپ اول) ج ۲کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲گورویچ، ژرژ، درآمدی بر جامعه شناسی حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران مؤسسه مطالعه و تحقیقات