رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۱

ثانیاً این سخن که عقلا حکم به حسن عدالت میکنند و شارع که رئیس العقلاست، حتماً از عقلا پیروی کرده و همین حکم را میدهد، سخن صحیحی به نظر نمیرسد؛ زیرا سیدالعقلا گاهی با زیر دستانش مخالفت می‏کند، یا به نحو دیگری القا می‏کند و تذکر می‏دهد. علت این امر این است که منشأ حکم