ادراک معتادین از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقیت ترک آنها

اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف داروی طبیعی یا صنعتی به شمار می­رود(مرتضوی قهی،1382).  در واقع اعتیاد تحت تاثیر عوامل موثری همچون ژنتیک، روانی، جسمی و اجتماعی قرار می­گیرد­(برجانس و همکاران، 1390؛ مرادی،1391). وابستگی به مواد مخدر یک تهدید مهم سلامتی و

بررسی و رتبه بندی آمیخته بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران

سرعت تحولات به آسانی اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را از رواج انداخته و منسوخ می کند. امروزه و با شروع قرن بیست و یکم، چالش هایی که پیش روی سازمان های ورزشی است، کدام اند؟ کشورها و یا سازمان ها با تشدید رقابت های جهانی، شکاف شدید درآمدی، سهل انگاری در خصوص تأسیسات

مقاله – 
مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۵

(g -1)( g – 1) – ΣdfIPCA1 باقیمانده Σ(Xi j k – X˚ j k )۲ ge(r -1) اشتباه egΣ( Xj ˚ ˚ – X )2 (k – 1) بلوک SSe – SSk ‌‌‌‌dfG -dfR اشتباه خالص λ مقدار ویژه مورد آزمون S2 = Se2 / r ، که Se2 خطای ادغام شده (Pooled error) میباشد که دارای منابع تغییرات ژنوتیپ محیط

مقاله – 
بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی …

ادب می آموزند.۱۱) کارهایشان را در سطحی گسترده عملیاتی می کنند و از یکنواختی گریزان هستند.۱۲) طوری کار می کنند که علم، توان، ذوق، سلیقه ها، استعدادهای بالقوه همه در مدرسه و در جامعهبه کار گرفته شود. به بیان دیگر، مدیریت نمادین خود را در سطح جامعه گسترش می دهد.۱۳) منتظر نمی مانند تا به

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

در این تحقیق، برای ارزیابی عملکرد آموزشی مجموعاً ۲۰ امتیاز در نطر گرفته شده که هر یک از عوامل و امتیاز مربوط به آن، به شرح جدول زیر محاسبه می گردد: عامل سقف امتیاز نحوه محاسبه درصد قبولی ۱۰ به ازای هر ۱۰ درصد قبولی، یک امتیاز به دبیر اختصاص می یابد. تعداد ارزشیابی کلاسی

سامانه پژوهشی – بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

ارزش افزوده اقتصادی معیاری می‌باشد که قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت دخیل بوده است اما با تمام امتیازهایی که ارزش افزوده اقتصادی دارا می‌باشد، یکسری انتقادات نیز بر ایم معیار وارد شد، اما انتقاد عمده‌ای که بر این معیار وارد شده این است که

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی  …

جدول (۳-۱ ) مقادیر کمی متغیرهای ورودی و خروجینکته قابل توجه این است که جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می بایستی رابطه زیر جهت حصول نتایج دقیق و قابل اطمینان تر رعایت گردد.n ≥ max { 3(m+s) , ms }تعداد ورودی ها (mتعداد خروجی ها (sتعداد واحد های تصمیم

متن کامل – 
اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

مدل جمعی۱[۱۶] ، مدل مضربی۲[۱۷] ، مدل با محدودیت وزنها و یا ناحیه اطمینان، مدل داده‌های غیر احتیاطی۳[۱۸] ، مدل با داده های طبقه‌ای۴[۱۹] ، مدل رتبه بندی۵[۲۰] ، مدل تراکم۶[۲۱] ، مدل DEA با منابع مشترک و… از این گونه مدلها می‌باشند. همچنین از DEA در الگوبرداری و بررسی تغییرات کارایی در طول زمان نیز استفاده می‌شود که در ادامه

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک …

۴-۵-۳- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور ۴۰ شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۹۴۴-۵-۴- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۴۰ داده ۹۶۴-۵-۵- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۳۹ داده ۱۰۶۴-۵-۶- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۱۱۷۴-۵-۷- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل …

S.T : – yi + Yλ ≥ ۰Θxi – Xλ ≥ ۰λ≥۰در این مدل با فرض بازدهی ثابت به مقیاس (۴CRS[9]) و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است ، λ یک بردار N×۱ شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده