ارتباط بین مشارکت در ورزش های همگانی و ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان

بشر از بدو تولد مهمترین عامل بقای خود را تحرک می دانست. فرار از دست حیوانات قدرتمند و وحشی، حمله به حیوانات دیگر برای شکار و مصرف گوشت وغذا، به این شکل حرکت مهمترین رکن زندگی بود. با افزایش جمعیت بر روی زمین، افرادی که دارای قدرت بدنی بالا بودند، برای بدست آوردن آنچه که

پژوهش – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت  …

در این مطالعه مقولهی «گسیختگیخود[۷۰]» پاسخی است که به صورت ناتوانی در کنترل و سازماندهی دنیای درونی، بینفردی و بیرونی نجاتیافتگان سوختگی در برابر تهدید و آشفتگی جسمی، ذهنی، اجتماعی و ارزشی در مسیر زندگی پس از وقوع سوختگی بروز میکند. این مفهوم به نقل از گریس[۷۱]، ۲۰۰۶، درمورد نظریۀ خودگسیختگی [۷۲] هیگینز[۷۳] به صورت تفاوت میان خود

جستجوی مقالات فارسی – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۴

تعادل/ اتصال به جریان زندگی/ عادت کردنبر اساس یافتهها مشخصه اصلی این زیر طبقه، خو گرفتن بود که در اثر گذر زمان و مواجه مکرر با محدودیتهای زندگی پس از سوختگی شکل میگرفت. همچنین آگاهی از موقعیت، داشتن هدف برای بهتر کردن وضعیت خود در زندگی، دستیابی به استقلال، تمایل به تلاش برای رشد بیشتر و توانایی