بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر  …

الف) سیمز (۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان اعتماد عمومی نسبت به دولت و ارائه خدمات عمومی، ناخشنودی شهروندان نسبت به عملیات دولت(سیستم خدمات عمومی) و سیاست های آن، فساد رهبران بورکراتیک (مدیران سازمان های عمومی) و رهبران سیاسی و عدم شایستگی اخلاقی آنها، عملکرد نامناسب دولت درزمینه های مختلف، عدم تطابق انتظارات روزافزون عامه

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۱۱

۲- شناسایی انواع روشهای بهکار گرفته شده توسط دولتها در پیشگیری و مجازات متهمان.۳- ارائه توصیههای کاربردی به منظور چگونگی مقابله عملی با فساد و ایجاد نهادهایی با میزان تحمل صفر در مقابل انجام هرگونه فساد.یافتههای این پژوهش در نتیجه مصاحبه با ۳۰ نفر که ۲۵ نفر از آنها افراد عادی که بهطور تصادفی اتخاب

تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی  …

برآیند نهایی همه مسائلی که مستقیم یا غیر مستقیم از فقدان اطلاع مدیران سازمان در خصوص تأثیر آموزش سازمانی با بهره وری سازمانی ناشی شده و همچنین بسیاری از مسائلی که پیش از این اشاره شد، متوجه تولیدات سازمان و مشتریان آن شده و به ایجاد و گسترش نارضایتی در میان مشتریان محصولات خواهد انجامید.

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳۳-۶ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴۳-۷ امتیاز بندی