تحقیق – 
پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …

یافتن ارزش تابعی هرکدام از زنبورهای جمعیت اولیهبا توجه به ارزش تابع m مکان به‌عنوان نقاط بهتر که از میان آن e  نقطه به‌عنوان نقاط بهترین و m-e  مکان به‌عنوان سایر نقاط بهتر از بین مکان‌هایی که زنبورها یافته‌اند انتخاب میشود.مشخص کردن همسایگی این مکان‌ها برای اعزام نقاط جدید nghفرستادن زنبورها به نقاط انتخاب‌شده، البته زنبورهای بیشتری باید برای نقاط بهترین فرستاده شود.مشخص کردن

بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان  …

موانع فردی(عمومی) ۵ موانع آموزشی (دانشگاهی) ۱۰ روایی و پایایی پرسشنامه مقصود از روایی این است که ابزار سنجش ( که در این پژوهش پرسشنامه است)، بتواند ویژگی های مورد نظر محقق را اندازه بگیرد و سوالات پژوهش را بسنجد. پس از تدوین پرسشنامه اولیه، جهت تعیین روایی، در معرض قضاوت ۲۰ نفر از اساتید