بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی  …

۷۷۱/۲۱ ۰۰۰/۰   پردازش اطلاعات ۱۲۶/۰ ۰۳۲/۰ ۲۰۶/۰ ۹۶۹/۳ ۰۰۰/۰ ۹۷۷/۰ ۰۲۳/۱   آگاهی‌های اجتماعی ۱۱۰/۰ ۰۳۰/۰ ۱۸۹/۰ ۶۳۸/۳ ۰۰۰/۰ ۹۷۷/۰ ۰۲۳/۱   براساس اطلاعات جدول(۴-۱۶)، Fمشاهده شده در سطح ۰۱/۰ معنادار بوده، بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در بازه ۵/۱ تا ۵/۲) بدست

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛روش تحلیل دادهها: پس از گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه و سوالات تحقیق از شاخص های آمار توصیفی (جدول فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و از روشهای آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیترسون، آزمونT برای گروه های مستقل، آزمون کالموگروف– اسمیرونوف، تحلیل واریانس

متن کامل – 
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته  …

۱٫۳۱۶ شاخص kz ۷۳۰ -۴۱٫۶۷۲ ۵۷٫۷۳۱ -۲٫۹۰۷ ۱۰٫۷۸۵ -۵۲٫۳۴۷ -۲۲٫۹۴۴ -۷٫۰۳۵ همچنین مقادیر صدک های ۲۵, ۵۰ ( میانه) و ۷۵ نیز به عنوان شاخص های مرکزی محاسبه و ارایه شده است.۴-۲- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته:نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است در

مقاله دانشگاهی – 
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته  …

۴-۲ بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………… ۱۰۷۴-۳ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷۴-۴ مدل رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸۴-۵ بررسی مدل به صورت کلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹۴-۶ آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳۴-۶-۱ برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار…………………………………………………………………… ۱۱۳۴-۶-۲ برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در

رابطه باورهای ریاضی، دانش مفهومی و تجربه ریاضی معلمان با عملکرد و انگیزش  …

۳-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه‌ها ۸۲۵ بحث و نتیجه گیری ۱۲۰۱-۵ مقدمه ۱۲۰۲-۵ پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش ۱۲۰۳-۵ بحث و نتیجه‌گیری ۱۲۴۴-۵ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۱۲۷پیوست آ پرسشنامه باورهای ریاضی معلمان ۱۳۰پیوست ب پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان ۱۳۳پیوست پ پرسشنامه دانش مفهومی معلمان ۱۳۶پیوست ت پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان ۱۳۸پیوست ث آزمون ریاضی دانش‌آموزان