مقاله دانشگاهی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۳

۲-۱ شهید ثانی به دو طریق برای شناخت عدالت راوی راهکار ارائه می دهد :– شناسایی عدالت راویان گذشته : در مورد راویان پیشین باید دو نفر از آنان که وی را می شناخته و اینک در قید حیاتند او را تایید و تصدیق نمایند و یا اگر مربوط به اعصار پیشین است باید عدالت