مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۷

در معاملا ت غیر معوض یا شبه معوض دفع غرر فی الجمله معتبر است مانند این که در عقد ضمان اگر ضامن بعد از ضامن شدن بتواند علم به مقدار حق مورد ضمانت پیدا کند مانند این که بگوید ضامن شدم آن چه را که در ذمه بدهکار است در این صورت طبق صحیح ترین

جستجوی مقالات فارسی – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۹

– صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) سوال شده در صورتی که شاهدان از شهادت خود برگردند و باعث اتلاف مال گردند چگونه توبه کنند؟ حضرت در جواب فرمودند « یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله … » به همان مقدار ی که بر علیه صاحب مال شهادت

رساله عدل و انصاف- قسمت ۵

ظلم در کتب لغت به عنوان واژه‌ای در مقابل انصاف معرفی شده است.[۷۹] اکثر لغت شناسان معنای اصلی ظلم را ” قراردادن یک چیز در غیر جایگاهش” [۸۰] بیان نموده‌اند و البته” گرفتن حق دیگری “[۸۱] و”تعدی و تجاوز از حد”[۸۲] را نیز به عنوان معانی فرعی این واژه مطرح نموده‌اند.[۸۳]با در نظر گرفتن معنای حقیقی واژه‌ی ظلم و معانیی