تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138 معماری دیپلماتیک… 139 فصل پنجم. 161 طراحی.. 161 طرح و نقشه ها 162   فهرست تصاویر شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16 شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16 شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17 شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17