ارتباط بین سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا با شخصیت و ویژگی­های شخصی مدیران دانشکده­های …

…………………………………………………………………………………………………………………………….59 جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………..70   فصل سوم: روش­شناسی تحقیق روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..72 جامعه آماری و نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..72 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..72 تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….73 ابزار اندازه­گیری متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75 ویژگی­های روان­سنجی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………………………………………..77 روش جمع­آوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………….. 78 روش­های آماری …………………………………………………………………………………………………………….78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق بخش اول: توصیف داده­های آماری …………………………………………………………………………………………..80 توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­های تحقیق………………………………………………………………………………………….80 شاخص­های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..84

مقاله علمی با منبع : 
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

۳. عوامل مدیریتی:عوامل مدیریتی مؤثر بر نوآوری و خلاقیت را می توان شامل ویژگی ها، نگرش ها و سبک های مدیران دانست. مدیرانی که دارای ویژگی های خلاقیت هستند و نسبت به کارکنان نگرش مثبتی دارند کارکنان را در تصمیم گیری های سازمانی و شغلی مشارکت می دهند و موجب افزایش خلاقیت و نوآوری در