مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان  …

صفحه عنوان انگلیسی ۹۸فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۱-۱- تولید برنج در کشورهای اصلی صادر……………….………………………………………..۵جدول ۲-۱- سرانه مصرف برنج در آفریقا و برخی کشورهای در حال توسعه………………………..۱۱جدول ۳-۱- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه…………….……..…………………………………۳۵جدول ۳-۲- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه………………………….……………………………۳۵جدول ۳-۳- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه………….……………..……………………………۳۵جدول ۳-۴- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ………….…..……….۳۶جدول ۴-۱- توزیع