تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

۹۸۲۸۴/۰ ۹۶۶/۰ ۵-۲ – ۵ ) میانگین سوال های متغیر های تحقیق :با توجه به اینکه میانگین سوال های متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین موردنظر(۴) بوده است، نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد.۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی:در این بخش از تحقیق نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی

تحقیق – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت  …

مبانی نظری تحقیقبخش اول : سرمایه انسانی۲-۱) مقدمهاغلب مدیران استراتژی های خود را بر روی عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تکنولوژی و استفاده از منابع فیزیکی و مالی متمرکز می کنند که این امر با توجه به ویژگی‌های امروزی اقتصاد جهانی و ظهور پدیده‌هایی همچون جهانی شدن و رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از

دسترسی به منابع مقالات :
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری  …

۶ چن و همکاران ۲۰۰۸ به طور کلی می توان گفت که مهمترین جز اصلی و اساس سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر (ساختار و مشتری ) تابعی از سرمایه انسانی هستند . درواقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است. ۷ شهابت وهمکاران۲۰۰۸ سرمایه انسانی به عنوان یکی

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

سیستم های بهبودتیمهای کاریفرایند های دانشعملکرد ،دستاور دها و تاثیرات سازمانینمودار۱-۳ (مدل پیشنهادی محققان )در این تحقیق قصد داریم تا میزان تاثیر سرمایه فکری را که بر اساس مدل بونتیس شامل سه مولفه سر مایه انسانی ،ساختاری ، ورابطه ای میباشد با عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس مدل ( ACHIVE)مورد بررسی قرار

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

سرمایه های فکری به گروهی از دارایی های دانشی مربوط به یک سازمان اطلاق می شود که از طریق اضافه کردن ارزش برای سهامداران کلیدی در بهبود موقعیت رقابتی یک سازمان نقش دارند. Ic می تواند به عنوان دانش ، مهارتها ، شایستگی ها وتوانایی هایی که ثروت خلق کرده وکمک به ایجاد خروجی های

علمی :
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

۴-۲-۲-۱ آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….۱۱۰۳-۴ آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..۱۱۸۴-۳-۱ رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………۱۱۹۴-۳-۲ رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….۱۱۹فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………۱۲۴۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………..۱۲۴۵-۲-۳ نتایج مبتنی

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

نمودار( ۲-۳ )مدل هانس ولاواندال……………………………………………………………………………۳۰نمودار ( ۲-۴ )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون………………………………۳۲نمودار (۵-۲) طبقه بندی روس وروس ………………………………………………………………………..۳۴نمودار( ۲-۶ ) مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان……………………………………………۳۶نمودار( ۲-۷ )الگوی سرمایه های فکری سالیوان……………………………………………………………….۳۷نمودار(۲-۸) مدل پیشنهادی محققان ………………………………………………………………………………۴۵فهرست شکل هاعنوانشکل (۲-۱) عوامل موثر بر رضایت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..۳۹شکل (۲-۲)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۲شکل

مقاله – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

از این رو ضــرورت بکارگیـری تمام ظرفیــت های موجود در سـازمان اعـم از سـرمایه های مالی ، دارایـی های فیزیکی ، سرمایه فکری ،رویه ها والگو های کاری ،سـرمایه انـسانی ،دارایـی های دانشـی ،……..بیش از پیش نمایان شده است. (مشبکی ، گلیج ، ۱۳۸۵ ، ۱۲۶)۱-۲ بیان مساله تحقیقامروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳۳-۶ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴۳-۷ امتیاز بندی