تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان …

………………………………………………………………………………………….. 53 5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها………………………. 53 5-2-1- شیب زمین ………………………………………………………………………………… 53 5-2-2- مساحت حوزه…………………………………………………………………………….. 54 5-2-3- جهت زمین………………………………………………………………………………… 54 5-2-4- ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………… 54 5-2-5- نوع خندق …………………………………………………………………………………. 55 5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی………………………. 55 5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….

مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه‌افکنه‌های دشت جیرفت

عوارض ژئومورفیکی نواحی خشک به طور اعم و مخروط افکنه ها به طور اخص به علت ویژگی های خاص و منحصر به فرد بودن، همواره در سطح جهان مورد توجه پژوهشگران بوده است و محققان کشورهای مختلف جهان به این نواحی توجه خاص داشته اند. در نواحی خشک و بیابانی عوارض دیگری هم وجود دارد

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب  …

۲۳٫۰۲ آذر ۴٫۷۲ ۱۶٫۰۶ شکل ۳-۴منحنی آمبروترمیک حوزه شهدادمنحنی آمبروترمیک منطقه در نمودار ۳-۴آمده است. با توجه به منحنی فوق‌الذکر، همچنین درجه حرارت بالا و بارندگی بسیار اندک، منطقه مطالعاتی فاقد دوره مرطوب می باشد]۹[.۳-۱-۳ زمین شناسی و ژئو مورفولوژی:منطقه شهداد در زون لوت و در مجاورت زون ایران مرکزی واقع شده است. بخش عمده

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد-  …

Hmmada salicornica درختچه ای ۳-۱-۷ فرسایش: با توجه به خصوصیات ژئو‌مورفولوژیک، فیزیوگرافی و سازند‌های خاص زمین‌شناسی دشت شهداد، این دشت تحت تاثیر شدید فرآیند‌های فرسایش‌آبی و بادی قرار داشته و اشکال مختلف فرسایش را دراین منطقه می توان مشاهده نمود.الف)فرسایش ورقه‌ای: این نوع فرسایش تقریبا درکل حوزه دیده می‌شود ولی در گودال تکاب شدت آن