بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲۰

فتح الله گولن نیز قائل به تسامح و تساهل است، با این تفاوت که حیطه و دامنه گسترده تری برای آن در نظر می گیرد. او، بر خلاف سعید نورسی، قائل به گفت و گوی بین الایمانی است. زیرا سکولاریست ها و غیرمسلمانان را نیز شامل می شود، در حالی که تساهل و تسامح نورسی ناظر

سامانه پژوهشی –
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۱

الف_ دینگولن تعریفی از دین ارائه می دهد که مشابه رویکرد سکولارها به دین می باشد. یعنی دین را مقوله ای فردی در نظر می گیرد نه امری عمومی. لذا با اسلام گرایی سیاسی و حزب سیاسی شدن مخالفت می کند. از این رو به اسلام گرایی سیاسی اربکان، حکومت هایی نظیر ایران و عربستان

جستجوی مقالات فارسی – بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲

۱_ ۱_ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۲۱_ ۲_ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۲۱_ ۳_ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………….۵۱_ ۴_ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۶۱_ ۵_ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۶۱_ ۶_ سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۴۱_ ۷_ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………۱۵۱_ ۸_ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱_ ۹_ فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱_ ۱۰_ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………….۱۶۱_ ۱۱_ روش گردآوری…………………………………………………………………………………………………….۳۵۱_ ۱۲_ سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۳۵فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) ……………..۳۷۲_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸۲_ ۲_ محمد فتح الله گولن…………………………………………………………………………………………………۳۸۲_