بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر  …

الف) سیمز (۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان اعتماد عمومی نسبت به دولت و ارائه خدمات عمومی، ناخشنودی شهروندان نسبت به عملیات دولت(سیستم خدمات عمومی) و سیاست های آن، فساد رهبران بورکراتیک (مدیران سازمان های عمومی) و رهبران سیاسی و عدم شایستگی اخلاقی آنها، عملکرد نامناسب دولت درزمینه های مختلف، عدم تطابق انتظارات روزافزون عامه

تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

۹۸۲۸۴/۰ ۹۶۶/۰ ۵-۲ – ۵ ) میانگین سوال های متغیر های تحقیق :با توجه به اینکه میانگین سوال های متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین موردنظر(۴) بوده است، نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد.۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی:در این بخش از تحقیق نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی

فایل دانشگاهی – 
تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد- قسمت  …

در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا این مشوق ها و تعهد باعث افزایش تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر افزایش سرمایه انسانی می شوند یا نه ؟ به عبارت دیگر اگر مدیریت منابع انسانی کلیه سطوح سازمان و ذینفعان خود را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد ،

علمی :
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

۴-۲-۲-۱ آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….۱۱۰۳-۴ آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..۱۱۸۴-۳-۱ رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………۱۱۹۴-۳-۲ رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….۱۱۹فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………۱۲۴۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………..۱۲۴۵-۲-۳ نتایج مبتنی