مقاله – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۱

با توجه به اینکه تئوری ارائه شده از زمینهای استخراج گردید که در حال حاضر قطب درمان بیماران مبتلا به سوختگی در شمال غرب کشور میباشد؛ از یافتههای حاصل میتوان جهت ترغیب مسئولین برای ایجاد مرکزی برای پیگیری، مشاوره و راهنمایی پس از ترخیص مددجویان سوختگی استفاده نمود.با توجه به مدل ارائه شده و اهمیت

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

سیستم های بهبودتیمهای کاریفرایند های دانشعملکرد ،دستاور دها و تاثیرات سازمانینمودار۱-۳ (مدل پیشنهادی محققان )در این تحقیق قصد داریم تا میزان تاثیر سرمایه فکری را که بر اساس مدل بونتیس شامل سه مولفه سر مایه انسانی ،ساختاری ، ورابطه ای میباشد با عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس مدل ( ACHIVE)مورد بررسی قرار

علمی :
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

۴-۲-۲-۱ آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….۱۱۰۳-۴ آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..۱۱۸۴-۳-۱ رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………۱۱۹۴-۳-۲ رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….۱۱۹فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………۱۲۴۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………۱۲۴۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………..۱۲۴۵-۲-۳ نتایج مبتنی

دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

نمودار( ۲-۳ )مدل هانس ولاواندال……………………………………………………………………………۳۰نمودار ( ۲-۴ )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون………………………………۳۲نمودار (۵-۲) طبقه بندی روس وروس ………………………………………………………………………..۳۴نمودار( ۲-۶ ) مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان……………………………………………۳۶نمودار( ۲-۷ )الگوی سرمایه های فکری سالیوان……………………………………………………………….۳۷نمودار(۲-۸) مدل پیشنهادی محققان ………………………………………………………………………………۴۵فهرست شکل هاعنوانشکل (۲-۱) عوامل موثر بر رضایت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..۳۹شکل (۲-۲)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۲شکل