مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان  …

میزان هزینه کنترل زراعی ۱۴۱۳۵۹۱ ۴۹/۴ میزان هزینه کنترل شیمیایی ۱۶۹۱۴۹۱ ۷۶/۳ فصل پنجمبحث، نتیجهگیری و پیشنهادات۵-۱- مرور کلی بر تحقیق۵-۱-۱ مقدمهبرنج برای نیمی از مردم دنیا به معنی زندگی است (Basrah et al, 2011). بیش از نیمی از مردم دنیا از برنج به عنوان غذا استفاده میکنند (Chauhan and Johnson, 2011). تامین غذا برای نسل

دسترسی متن کامل – 
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد- قسمت ۱۵

حفر و تجهیز چاه سال۵۹ دوحلقه سالار آباد ، استحکام ۳-۲- روش تحقیق : در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دوروش اسنادی و میدانی استفاده گردیده است. در روش اسنادی، با استفاده از منابع و مؤاخذ موجود،کلیه اطلاعات پایه در خصوص ارائه تعاریف، معرفی و شناخت وضعیت کنونی و پیشینه اقدامات انجام شده

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب  …

۲۳٫۰۲ آذر ۴٫۷۲ ۱۶٫۰۶ شکل ۳-۴منحنی آمبروترمیک حوزه شهدادمنحنی آمبروترمیک منطقه در نمودار ۳-۴آمده است. با توجه به منحنی فوق‌الذکر، همچنین درجه حرارت بالا و بارندگی بسیار اندک، منطقه مطالعاتی فاقد دوره مرطوب می باشد]۹[.۳-۱-۳ زمین شناسی و ژئو مورفولوژی:منطقه شهداد در زون لوت و در مجاورت زون ایران مرکزی واقع شده است. بخش عمده