مقاله – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۱

با توجه به اینکه تئوری ارائه شده از زمینهای استخراج گردید که در حال حاضر قطب درمان بیماران مبتلا به سوختگی در شمال غرب کشور میباشد؛ از یافتههای حاصل میتوان جهت ترغیب مسئولین برای ایجاد مرکزی برای پیگیری، مشاوره و راهنمایی پس از ترخیص مددجویان سوختگی استفاده نمود.با توجه به مدل ارائه شده و اهمیت

پژوهش – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۰

درد و عذابرنج و ناراحتیرفتار تهاجمیتغییر باورهای خود از خویش استراتژی همگون سازیتطابق زندگی با محیطتفسیر مکان یابی:خود وارسیدگروارسیموقعیت سنجیمحافظت از خود پیامد مصالحه و عادی شدن تعادل:یکپارچگی جسمیاتصال به جریان زندگیبازگشت به خویش نتیجهگیری نهاییدر این پژوهش، فرآیند «بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل» در قربانیان سوختگی برای اولین بار به تصویر کشیده

پژوهش – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت  …

در این مطالعه مقولهی «گسیختگیخود[۷۰]» پاسخی است که به صورت ناتوانی در کنترل و سازماندهی دنیای درونی، بینفردی و بیرونی نجاتیافتگان سوختگی در برابر تهدید و آشفتگی جسمی، ذهنی، اجتماعی و ارزشی در مسیر زندگی پس از وقوع سوختگی بروز میکند. این مفهوم به نقل از گریس[۷۱]، ۲۰۰۶، درمورد نظریۀ خودگسیختگی [۷۲] هیگینز[۷۳] به صورت تفاوت میان خود

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۸

گسیختگی پنداشتی بسیاری از آنها مستقیماً در مورد چگونگی حادثه صحبت کردند. بعضی ابتدا تاریخچهای از شرایط خانوادگی و موقعیت اجتماعی خود گفتند و تعدادی از آنها با مقدمهای از زندگی زناشویی و یا مشکلاتی که مسبب اصلی این حادثه بود، سخن خود را آغاز کردند. هرچه که در مصاحبه ها عمیق میشدم و یا

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۵

آدمها میسوزند! ناشی از تصادف یا بطور عمد! صرف نظر از اینکه چه عوامل زمینهای مسبب آن است، درد طاقت فرسای سوختگی ویرانکننده است، حتی اگر سوختگی شدید نباشد. سوختگی در بخشهای قابل رؤیت بدن مثل صورت و دستها بر درد جسمی میافزاید. داستان مشارکتکنندگان این پژوهش اغلب داستان افرادی است که سوختگی متوسط تا

جستجوی مقالات فارسی – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۴۴

تعادل/ اتصال به جریان زندگی/ عادت کردنبر اساس یافتهها مشخصه اصلی این زیر طبقه، خو گرفتن بود که در اثر گذر زمان و مواجه مکرر با محدودیتهای زندگی پس از سوختگی شکل میگرفت. همچنین آگاهی از موقعیت، داشتن هدف برای بهتر کردن وضعیت خود در زندگی، دستیابی به استقلال، تمایل به تلاش برای رشد بیشتر و توانایی

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت  …

این طبقه به مفهوم جستجوی تغییرات حاصل بر زندگی شخصی از چهار زیر طبقهی ۱- تمرکز احساسی و ادراکی بر درد، ۲- جستجوی تغییرات جسمی،۳- تمرکز بر تأثیرات سوختگی بر روند زندگی و ۴- تمرکز بر درون تشکیل یافت.در مراحل اول پس از حادثه که تهدید سوختگی عموماً جسمی بود، خودوارسی متمرکز بر احساس درد

مقاله – 
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت  …

یک مشارکتکننده مذکر در خصوص ارتباط با جنس مخالف گفت:«اوایل همه نگاه میکردند، میگفتند صورتش سوخته آدم اذیت میشد. بعدها هم دخترها کلا از آدم … فرار میکردند. خیلی واسه آدم سخته…دیگه ما هم فکر میکردیم امیدی نیست(ش۵)».گسیختگیخود/ تهدید/ تصور نامطلوب از خوددر مسیر گذر به سوی جامعه، ویژگیهایی نظیر ناموفق بودن جراحیهای زیبایی و ترمیمی،

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۳۹

یادآور: احساس بیعدالتینگاه جنسیتی و بحث دیه و مسائل قانونی برای زنانی که توسط همسرانشان دچار معلولیت در زیبایی شده بودند، حکایت از شرایط سیاسی در زمینه حاضراست که میتواند نتایج ناگواری بر روح و روان قربانیان بگذارد. این فشارها گاه آنچنان جنجال برانگیز میشود که دامنهی آن به مسائل سیاسی و حتی بحثهای مورد