تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان …

………………………………………………………………………………………….. 53 5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها………………………. 53 5-2-1- شیب زمین ………………………………………………………………………………… 53 5-2-2- مساحت حوزه…………………………………………………………………………….. 54 5-2-3- جهت زمین………………………………………………………………………………… 54 5-2-4- ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………… 54 5-2-5- نوع خندق …………………………………………………………………………………. 55 5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی………………………. 55 5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب  …

۲۳٫۰۲ آذر ۴٫۷۲ ۱۶٫۰۶ شکل ۳-۴منحنی آمبروترمیک حوزه شهدادمنحنی آمبروترمیک منطقه در نمودار ۳-۴آمده است. با توجه به منحنی فوق‌الذکر، همچنین درجه حرارت بالا و بارندگی بسیار اندک، منطقه مطالعاتی فاقد دوره مرطوب می باشد]۹[.۳-۱-۳ زمین شناسی و ژئو مورفولوژی:منطقه شهداد در زون لوت و در مجاورت زون ایران مرکزی واقع شده است. بخش عمده