مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک

………………………………………………………………………………………………. 63 5-2- نمونه­برداری و آماده­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 5-2-1- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف………………………………………………………………………………………………. 65 5-2-2- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66 برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید. 5-3- طبقه بندی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66 5-3-1- طبقه